SDRUŽENÍ

SPOLEČNOST DODAVATELŮ PRO ZKVALITŇOVÁNÍ SILNIČNÍ SÍTĚ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI je dobrovolnou nevládní neziskovou organizací fyzických a právnických osob, zabývajících se komplexním řešením kvality výstavby, oprav a údržby komunikací v rámci Středočeského kraje a České republiky.

Společnost vznikla 1. 12. 2009 a je samostatnou právnickou osobou. Společnost je zřizována podle zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů, v platném znění a je zaregistrována v registru Ministerstva vnitra České republiky pod č.j.: VS/1-1/77 761/09-R. Společnost nezřizuje žádné organizační jednotky s právní subjektivitou.

Hlavním posláním Společnosti je zkvalitňování přípravy, výstavby, oprav a údržby silničních komunikací především ve Středočeském kraji a provozu na nich hlavně prostřednictvím hledání efektivních a progresivních řešení a zaváděním nových technologií, hájení zájmu svých členů, koordinace jejich aktivit a komunikace s veřejností i jejími představiteli. Jedná se především o následující hlavní činnosti:

Nejvyšším orgánem Společnosti je Valná hromada. Valnou hromadu tvoří členové společnosti.

Představenstvo je voleno Valnou hromadou v celkovém počtu 3 osob.

Představenstvo ze svého středu následně volí předsedu Společnosti.

Dozorčí rada Společnosti je nezávislý samostatný orgán, který se zodpovídá ze své činnosti Valné hromadě Společnosti. Dozorčí rada je tříčlenná a je volena Valnou hromadou Společnosti.