ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Orgány Společnosti jsou:

Při veškerém rozhodování platí princip nadpoloviční většiny hlasů přítomných na jednání, pokud zákon nebo tyto Stanovy nestanoví jinak. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy Společnosti. Orgány jsou usnášení schopné v případě nadpoloviční většiny jejich členů (Valné hromady, Představenstva, Dozorčí rady).

Valná hromada

Nejvyšším orgánem Společnosti je Valná hromada. Valnou hromadu tvoří členové společnosti.

Představenstvo

Představenstvo je voleno Valnou hromadou v celkovém počtu 3 osob. Představenstvo ze svého středu následně volí předsedu Společnosti.

Dozorčí rada

Dozorčí rada Společnosti je nezávislý samostatný orgán, který se zodpovídá ze své činnosti Valné hromadě Společnosti. Dozorčí rada je tříčlenná a je volena Valnou hromadou Společnosti.