PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Členství ve Společnosti je dobrovolné a členem se může stát každá fyzická a právnická osoba, která souhlasí se Stanovami Společnosti.

Členství je individuální, což znamená, že každá fyzická a právnická osoba je rovnoprávným členem.

Členství vzniká přijetím do Společnosti na základě písemné přihlášky, úhrady stanoveného členského příspěvku a doporučení alespoň jednoho stávajícího člena Společnosti. O přijetí za člena Společnosti rozhoduje Představenstvo.

V souladu s volebním řádem má každý člen právo účastnit se jednání Valné hromady, volit a být volen do orgánů a funkcí Společnosti. Každý člen má právo podávat iniciativní návrhy ke zlepšení činnosti Společnosti.Každý člen má právo vyjadřovat se k činnosti orgánů Společnosti. Každý člen má právo být informován o činnosti Společnosti, podílet se na ní a využívat všech výhod plynoucích z členství ve Společnosti.

Řídit se Stanovami Společnosti, plnit usnesení Valné hromady a jejich operativních rozhodnutí. Aktivně spolupracovat na plnění schváleného programu činnosti Společnosti pro jednotlivá časová období, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Společnosti. Poskytovat Představenstvu podklady a informace k naplňování cílů a úkolů Společnosti.Prezentovat zájmy a cíle Společnosti při všech jednáních souvisejících s její činností. Členství ve společnosti končí vystoupením, zánikem, nebo rozhodnutím Představenstva.

Členství je možné ukončit na základě písemného oznámení člena, bez uvedení důvodů, doručením oznámení o ukončení členství Představenstvu do sídla Společnosti.