VALNÁ HROMADA

Nejvyšším orgánem Společnosti je Valná hromada. Valnou hromadu tvoří členové společnosti. Za každého člena se účastní jedna oprávněná fyzická osoba. Valnou hromadu Společnosti svolává Představenstvo nejméně 1x ročně, případně mimořádně na základě žádosti nadpoloviční většiny Představenstva. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání Valné hromady. Pozvánka o konání Valné hromady se vyvěšuje na vývěsce v sídle Společnosti alespoň sedm dní před jejím konáním. Valná hromada volí a odvolává členy Představenstva a Dozorčí rady. Valnou hromadu řídí předseda Společnosti. Zápis z jednání Valné hromady podepisuje předseda Společnosti a dva zvolení ověřovatelé.

Řádné Valné hromadě Společnosti je vyhrazeno k rozhodnutí a ke schválení:

Informace pro členy sdružení – členům sdružení se veškeré informace o sdružení poskytují elektronickou cestou prostřednictvím zabezpečeného odkazu na www stránkách Sdružení.